Sistem cotizatii CECCAR 2020

 Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR

Conform art. 37 alin. (2) din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, “Taxele de înscriere în evidenţă şi cotizaţiile pe tranşe de venit se stabilesc anual de Conferinţa Naţională a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi”.

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Conferinţa naţională “stabileşte anual cotizaţiile datorate de membrii Corpului şi taxele de înscriere în evidenţele Corpului”.

Conform art 21, al. 4 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România are ca membri persoane fizice şi juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive şi sunt înscrise în mod distinct în cadrul secţiunilor.

Conform art 1 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de ordonanţă.

Conform art 21, al. 1 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, activităţile prevăzute la art. 6 respectiv art. 10, pot fi desfăşurate (exercitarea profesiei) de persoane având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, denumit în continuare Tabloul Corpului, calitate dovedită cu legitimaţia de membru – “carnetul de membru”, vizată anual.

Conform art 8 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.

Conform art 11 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale.

Conform art 21, al. 6 din OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, statutul de membru inactiv al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se obtine pe bază de cerere scrisă a persoanei in cauza, din care să rezulte situaţia de incompatibilitate prevăzută prin lege specială.

Definitii :

 • membru CECCAR – expert contabil sau contabil autorizat - are dreptul de exercitare a profesiei; poate fi membru activ sau membru inactiv
 • calitatea de expert contabil sau contabil autorizat acționează potrivit dreptului conferit de statutul de membru CECCAR, respectiv exercita profesia ca membru activ in baza vizei anuale.

Art. 1. - Se stabilesc cotizaţiile fixe anuale datorate de membrii Corpului. Cotizatia fixa reprezinta o suma fixa datorata de fiecare membru al Corpului.

În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Corpului la data prezentei hotărâri:

A.1. Membrii activi persoane fizice

- 800 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 600 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 600 lei/an - pent ru persoanele fizice, care au calitatea de experţi contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 500 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 670 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizati – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 400 lei/an - pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 400 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizaţi – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 350 pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 250 lei pe an pentru membrii aflati in imposibilitatea exercitarii profesiei ca urmare a concediului de crestere si ingrijire copil, a concediului de acomodare a minorului sau ca urmare a angajarii/detasarii in afara Romaniei pe parcursul intregului an, stare dovedita cu documente justificative conform legii; aceasta cotizație nu se aplică membrilor activi care sunt acționari/asociați și/sau administratori în societăți de expertiză contabilă sau societăți de contabilitate și de a căror statut depinde îndeplinirea condițiilor de funcționare conform art. 9 din OG 65/1994 modificată prin Legea 162/2017; membrii aflati in aceasta situatie vor depune o cerere care va fi supusa analizei si aprobarii Biroului Permanent al Consiliului Superior, cu avizul Consiliului Filialei. Aceasta cotizație se aplică, în cazul aprobării, cu data cererii. Membrului care invocă imposibilitatea exercitarii profesiei și căruia îi este aprobată solicitarea, îi este interzisă exercitarea profesiei atât ca persoană fizică cât și prin intermediul societăților de expertiză contabilă/societăților de contabilitate. In cazul in care, in cursul anului calendaristic, o persoana fizica nu se mai afla in imposibilitatea exercitarii profesiei cotizatia aferenta se recalculeaza proportional cu numarul de luni (intregi) aferente noului statut.

- membrii/președinții de onoare ai Corpului sunt scutiți de cotizația fixa, doar dacă aceștia nu-și exercită profesia ca individual sau prin intermediul unei societăți de expertiză sau societăți de contabilitate - cu viza anuala de exercitare a profesiei

- în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizație, de cursurile de formare profesională continuă.

A.2. Membrii activi persoane juridice

- 800 lei pe an pentru persoanele juridice, societăţi de contabilitate sau societati de expertiza contabila care au cifra de afaceri totală a societății a anului anterior mai mare de 100.000 de euro, evaluata la ultimul curs de schimb valutar publicat de BNR;

- 700 lei pe an pentru societăţile de contabilitate sau societati de expertiza contabila care au cifra de afaceri totală a societății a anului anterior mai mica de 100.000 de euro, evaluata la ultimul curs de schimb valutar publicat de BNR;

A.3. Membrii inactivi persoane fizice

- 250 lei pe an pentru persoanele fizice inactive; pentru dovedirea statutului de inactiv, membrul este obligat sa depuna anual documente justificative

A.4. Membrii inactivi persoane juridice (societatile care au obtinut autorizatia de functionare de la CECCAR in baza membrilor care au devenit inactivi)

- 250 lei pe an pentru persoanele juridice inactive

B.1. Stagiari

- 1000 lei/an – pentru stagiarii la sectiunea experti contabili;

- 700 lei/an - pentru stagiarii la sectiunea contabili autorizati;

Art. 2. - Se stabilesc cotizaţiile variabile anuale datorate de membrii Corpului.

Cotizaţiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea desfasurata in baza calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat, în anul precedent, după cum urmează:

 1. pentru persoane fizice: - o cotă de 1,2%;
 2. pentru persoane juridice - o cotă de 1,2%;

Art. 3. - (1) Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe si variabile este 28 februarie a anului curent. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

(2) Cotizația variabilă pentru membrii activi - persoane fizice - se calculează anual de la momentul obtinerii de venituri aferente activității, pe baza datelor si informatiilor declarate pe propria raspundere de fiecare membru in raportul anual de activitate.

(3) Cotizația variabilă pentru societățile de expertiză contabilă/contabilitate se calculează anual începând de la momentul obținerii de venituri aferente activității, pe baza datelor si informatiilor declarate pe propria raspundere de fiecare membru in raportul anual de activitate.

(4) Dispozitii tranzitorii modificările prezentului articol în anul 2019 se vor aplica începând cu anul 2020.

Art. 4. - Facilitatile financiare pentru plata integrala si în termen a cotizatiei, inclusiv depunerea Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecărui an se aproba anual de Consiliul Superior, cu validarea ratificarea ulterioara in prima Conferinta Nationala, in functie de constrangerile bugetare si necesarul de finantare la nivelul Corpului.

(1). Facilitățile financiare de referință pentru cotizația fixă se acordă sub condiția plății integrale si în termen a cotizatiei si depunerea Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecărui an. Membrii Corpului care îndeplinesc conditiile mentionate anterior vor plăti cotizaţia fixă după cum urmează:

A.1. Membrii activi persoane fizice

- 700 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 600 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili si care işi exercita profesia atat individual cat si prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori – cu viza anuala de exercitare a profesiei

- 500 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 500 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de experţi contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 400 lei/an - pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 570 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizati – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual;

- 300 lei/an - pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 300 lei/an - pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizaţi – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori;

- 250 lei/an pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei;

- 150 lei/an pentru membrii persoane fizice aflate in imposibilitatea exercitarii profesiei conform prevederilor art. 1 din prezenta reglementare.

A.2. Membrii inactivi persoane fizice

- 150 lei /an pentru persoanele fizice inactive; pentru dovedirea statutului de inactiv, membrul este obligat sa depuna documente justificative

A.3. Membrii inactivi persoane juridice (societatile care au obtinut autorizatia de functionare de la CECCAR in baza membrilor care au devenit inactivi)

- 150 lei/an pentru persoanele juridice inactive

(2) Facilitățile financiare de referință pentru cotizația variabilăse acordă sub condiția plății integrale si în termen a cotizatiei si depunerea Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până pe data de 28 februarie a fiecărui an. Membrii Corpului care îndeplinesc conditiile mentionate anterior vor plăti cotizaţia variabilădupă cum urmează:

 1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,8%;
 2. pentru persoane juridice: - o cotă de 0,8%;

Pentru stimularea dezvoltarii profesionale a tinerilor profesionişti contabili, membri CECCAR, respectiv persoanele pana la limita varstei de 35 ani se stabilesc, in conditiile platii integrale si în termen a cotizatiei fixe si Rapoartelor de activitate pe anii anteriori, inclusiv a Declaratiei privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs, următoarele facilităţi:

- în primii 2 ani de la data înregistrării în Tabloul Corpului beneficiază de scutirea de la plata cotizaţiei variabile in conditiile in care in aceasta perioada işi exercita profesia:

 • individual si/sau
  • prin societate o in care este asociat unic si administrator sau
  • o in care toti experti contabili/contabili autorizat, asociati/ actionari si administratori se incadreaza in prevederile prezentului articol.

(3) Alte facilitati de referinta pentru membri:

- membrii cu handicap grav sau accentuat definit conform legii 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt scutiti de la plata cotizatiei fixe, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior incepand cu data inregistrarii cererii, pe perioada pentru care a fost a fost emis certificatul de handicap.

- membrii aflati in incapacitate temporara de munca, dovedită conform legii, pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive sunt scutiti de la plata cotizatiei proportional cu perioada de incapacitate de munca pentru anul curent, pe baza de cerere aprobata in Biroul Permanent al Consiliului Superior, incepand cu data inregistrarii cererii.

Art. 5. - Neplata cotizaţiei de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie, a anului in curs, atrage aplicarea unei penalităţi de 25% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate. Neplata cotizatiilor pe o perioadă de un an calculata de la data termenului scadent de plata conform art. 3, al (1), atrage radierea din Tabloul Corpului, conform prevederilor OG 65/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. - În situaţiile în care, în cursul anului, membrii activi ai Corpului trec în categoria membrilor inactivi pe motiv de incompatibilitate prevăzută de o lege specială ori trec din categoria membrilor inactivi în categoria membrilor activi, cotizaţia anuală va fi calculată proporţional, conform perioadelor aferente fiecărei stări. In cazul trecerii unei persoane de la statutul de membru inactiv la statutul de membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, diferenta de cotizatie se va achita in termen de maxim 30 de zile de la data cererii, dar nu mai tarziu de data de la care se solicita viza anuala.

Art. 7. - (1) Membrii activi ai Corpului - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la CECCAR, până la data de 28 februarie a anului în curs, raportul anual de activitate.

(2) În cazul în care membrii Corpului - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate în nume propriu, sau prin intermediul unei persoane juridice, vor transmite Corpului raportul anual de activitate simplificat, în care vor specifica această situaţie, până la data de 28 februarie a anului în curs.

(3) Societăţile care nu au desfăşurat activitate vor transmite Corpului raportul anual de activitate simplificat, până la data de 28 februarie a anului în curs.

(4) În cazul în care membrii Corpului – persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs până la data de 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu următoarele cotizații:

- 800 lei/an pentru persoanele fizice;

- 800 lei pe an pentru persoanele juridice, societăţi de contabilitate sau societati de expertiza contabila;

(5) Suplimentar fata de sumele prevăzute la alin. (4) se vor calcula penalităţi conform art. 5.

Art. 8. - (1) Viza anuală confera calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.

(2) Viza anuală se acordă numai membrilor activi, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Corp, restante şi curente, inclusiv plata cotizaţiilor scadente datorate şi depunerea raportului anual de activitate.

(3)Viza anuală obtinuta în anul anterior este valabilă pană la cel târziu la data din anul următor, stabilită conform reglementarilor Corpului referitoare la acordarea vizei, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.

(4) Desfăşurarea atribuţilor specifice calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoanele care nu au obţinut viza anuală constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.

Art. 9. - (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile, precum şi a penalităţilor stabilite conform art. 5, se poate face la sediul sau in contul filialei.

(2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, art. 4 alin. (2), art. 5 şi art. 6 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani.

Art. 10. – Raportul anual de activitate se depune exclusiv pe platforma web dedicata raportarii.

Art. 11. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor OG 65/1994, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de organizare si functionare precum si altor reglementari legale incidente

(2) Desfăşurarea atribuţilor specifice calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat de către membrii inactivi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii.

Art. 12. – La data intrarii in vigoare a prezentei se abroga orice alta prevedere referitoare la sistemul de cotizatii din cadrul CECCAR.

Leave your comment